غنچه ناموس

چه زیبا فرمود مولای خوبیها امیر مومنان علی علیه السلام:

 

ان المرئـه ریحانـه و لیست به قهرمانـه                                              

 

تحقیقا زن به مثابه گل بوده و قهرمان میدان مشکلات زندگی نیست.

 

 

 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

زن به سان گل بود در باغ و بستان جهان

مرد او اندر مثل باشد چو شخصی باغبان

باغبان بایدکه دیواری کشد بر دور باغ

تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن

مرد هم باید بپوشاند به زن زیب حجاب

گر همی خواهد گلش همواره در امن و امان

ور نه باید او ببیند ناگزیر

                           غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان

 

به نقل از شرمنده ایم !

/ 0 نظر / 13 بازدید