یا رب

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما

یا رب ز کرم حال دعا بخش مرا
از حال دعا جرم و خطا بخش مرا

تا امشب اگر مرا نیامرزیدى
امشب به على مرتضى بخش مرا

یا رب مددى که بى پناهیم همه
اى بحر کرم غرق گناهیم همه

اى باعث روسفیدى روسیهان
بر ما نظرى که روسیاهیم همه

یا رب تو به فضل خویش دلشادم کن
گشتم ز گنه خراب آبادم کن

بگریختم از درگه تو یک چندى
بد کردم و بازگشتم آزادم کن

یا رب مکن اندر صف محشر خجلم
من کرده گناه و پیش خود منفعلم

اندر دو جهان ببخش و رحمى بنما
چون غیر تو امّید نباشد به دلم

عصیان خلایق از چه صحرا صحراست
در پیش عنایت تو یک برگ گیاست

هرچند گناه ما کشتى کشتى است
غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

/ 0 نظر / 49 بازدید